verslagen vergaderingen 2021

In 2021 heeft de CTD viermaal vergaderd, u vind hier de samenvattingen.

Samenvatting vergadering 18 maart 2021


Deze korte vergadering hebben we gebruikt om elkaar bij te praten en te bespreken wat er dit jaar dient te worden gedaan. De nieuwe te ondertekenen overeenkomsten tussen CTD en aangesloten TD’s zijn verstuurd. We verwachten eind april de stand van zaken te kunnen bepalen.
De regionale ontwikkelingen zijn minder ver dan gedacht, door de pandemie is er toch wel sprake van vertraging.
Het werven van nieuwe leden voor onze raad loopt niet naar wens, we zullen alle TD’s nog een keer aanspreken op hun medewerking in dezen. Daarnaast proberen we alvast een tekst te schrijven die eventueel zou kunnen worden verspreid door en bij de aangesloten TD’s.

Samenvatting vergadering 15 juli 2021


We nemen de stand van zaken door betreffende de ondertekende overeenkomsten en maken afspraken over het benaderen van de TD’s die de nieuwe overeenkomst nog niet hebben ondertekend.
In 2020 is er niet veel uitgegeven, 2021 verloopt financieel prima. Door de terugloop in aantallen cliënten lopen ook de binnenkomende contributies terug, we zullen voor 2022 moeten kijken naar de hoogte ervan, mede afhankelijk van het aantal aangesloten TD’s.
De regionale ontwikkelingen vinden voortgang, wij zijn daarover goed geïnformeerd.
Voor het werven van nieuwe leden laten we de wervingstekst door een tekstbureau stroomlijnen en opmaken. Daarna vragen we de TD’s deze flyer aan hun bestand van zelfmeters te sturen omdat we uit die groep de meeste reacties verwachten. 
 
Samenvatting vergadering 28 september 2021


Deze vergadering nemen we de binnengekomen aanmeldingen op onze wervingsflyer door. Er zijn erg veel aanmeldingen: 4 uit Maastricht en 15 uit Den Haag. Uit deze 2 regio’s zullen we elk hooguit 2 personen aannemen om de spreiding niet teveel te beperken. We bespreken wie we uitnodigen voor een gesprek, op de volgende vergadering kunnen eventueel al kandidaten aanwezig zijn voor een nadere kennismaking met ons.
De werving via andere trombosediensten vergt nog aandacht, we zullen hen vragen het op dezelfde wijze te doen als LabWest en TD Maastricht het hebben gedaan.  

samenvatting Vergadering CTD 15 december 2021

De Cliëntenraad verwelkomt twee kandidaat-leden, Willem Jansen en Kees de Jong. Aan het einde van de vergadering geven zij aan lid te willen worden, de zittende leden willen hen beiden graag benoemen. Zij zijn benoemd voor een termijn van vier jaar. Voor de voorzitter, Jan Peter Kroes en de vicevoorzitter, Wim Buding, geldt dat zij in september 2022 aftreden.
Wim Buding is bereid na het aftreden nog enige tijd als adviseur verbonden te blijven aan de CTD. In het kort worden de twee nieuwe kandidaten geïnformeerd over de werkzaamheden van de CTD en  het netwerk waarbinnen de CTD opereert (trombosediensten, Federatie Nederlandse Trombosediensten, Trombosestichting Nederland, ministerie van VWS, etc.).
Daarna worden de ontwikkelingen bij de aangesloten trombosediensten besproken. Bij de oprichting van de RAMO in Midden Nederland (Apeldoorn, Hilversum, Harderwijk, Ede en Tiel) is de CTD betrokken geweest en is door ons een positief advies uitgebracht. Met de TD Leiden hebben wij contact over de situatie aldaar, waarbij wij het belang van continueren van zorg vooropstellen. Eind januari 2022 wordt duidelijkheid verwacht over de wijze waarop in Leiden de trombosezorg verder wordt georganiseerd. In Noord Holland zijn besprekingen gaande over samenwerking tussen Trombosediensten waar wij bij betrokken worden en wij de cliëntenbelangen behartigen.
Bij Saltro (Utrecht) is sprake van wijziging in de juridische positie, volgend op de eerdere overgang naar Unilabs. In samenwerking met de cliëntenraad van Medlon (Enschede) zijn wij in gesprek met de Nederlandse Raad van Bestuur en een vertegenwoordiger uit de Raad van Commissarissen.
Vanuit de CTD nemen twee personen deel aan onderzoeken, Dutch-Af en Dutch- Frail, hun inbreng als gebruikers van antistolling is daarbij een waardevolle bijdrage.
Een belangrijk aandachtspunt voor de CTD is het contact met de achterban. In de afgelopen 2 jaar zijn door corona nergens patiënten/cliëntenbijeenkomsten gehouden, waardoor voor ons contact met de ‘achterban’ niet mogelijk was. Wellicht worden er in de komende tijd wel weer bijeenkomsten georganiseerd, maar hoe wij met groepen gebruikers contact kunnen hebben blijft een punt van zorg. Het onderwerp agenderen wij voor de komende beleidsdag.
Tot slot wordt de voortgang besproken van de opzet van een neutrale website met informatie over antistolling. Met de Federatie van Medisch Specialisten is overleg geweest om de website te koppelen aan de website voor professionels in de antistollingszorg. In de komende weken wordt dit plan verder besproken met alle betrokkenen.

    

Naar het overzicht