Strategienota 2023 - 2025

De ontwikkelingen bij de trombosediensten in Nederland zijn groot. De CTD Nederland bezint zich op haar rol en positie.

Strategienota

 

 CTD 2023 -2025

 

 

In deze nota willen we ons oriënteren op meerdere onderdelen die bepalend zijn voor het te voeren beleid en de uit te voeren activiteiten. De uit te voeren activiteiten op basis van ons beleid zullen als bijlagen bij deze nota verschijnen op basis van doorlopende planning en actualiteit, te beginnen met plannen/activiteiten voor het jaar 2023*.

 

Uitgangs- en aandachtpunten voor het te voeren beleid 2023-2025.

 

1.      Opvatting over goede en passende zorg voor cliënten die gebruik maken van antistollingsmiddelen in brede zin.

             

              Er is naar onze mening sprake van passende zorg als de gezondheid en het goed  functioneren van de cliënt voorop staat. Passende zorg komt samen met de cliënt tot          stand, d.w.z. hij/zij is een serieuze gesprekspartner met eigen verantwoordelijkheid. De te bieden zorg wordt geboden op de juiste plek door de juiste persoon. Dit geldt met name, wanneer er sprake is van ketenzorg. Afspraken maken met de cliënt via   een centraal aanspreekpunt is daarbij van belang.

       Voor cliënten die antistollingsmiddelen gebruiken wordt gekeken naar wat de cliënt nodig heeft, rekening houdend met het (kunnen) functioneren van de cliënt. Bij het     begeleiden van de cliënten wordt de juiste informatie gegeven aan de cliënt en worden de landelijke richtlijnen en protocollen nageleefd. De CTD is nadrukkelijk            gesprekspartner als het gaat om de te volgen richtlijnen en protocollen door de            uitvoerende organisaties voor het behandelen met antistollingsmiddelen.
De FNT is daarbij voor CTD het vaste baken voor landelijke afspraken m.b.t. protocollen en accreditatie. CTD is gesprekspartner van FNT i.v.m. ontwikkeling en bewaking van      de bedoelde afspraken en protocollen.

 

2.      Kernwaarden voor de CTD.

             

              In aansluiting op bovenstaande opvatting over goede en passende zorg, onderkent de CTD in ieder geval de volgende kernwaarden die van belang zijn voor de cliënten:

 

·       Veiligheid moet voor de cliënt worden gegarandeerd en als zodanig door de cliënt worden ervaren.

·       Zowel fysiek als digitaal is informatie voor de cliënt beschikbaar en kan de cliënt communiceren met de aanbieder van zorg betreffende antistolling. 

·       De cliënt kan rekenen op professionele afstemming in de keten en weet wie aanspreekpersoon, regiebehandelaar, is.

·       De cliënt kan rekenen op goede kwalitatieve zorg door voldoende opgeleide professionals, die werken met juiste middelen/apparatuur en gevalideerde meetmethoden

·       De cliënt is op de hoogte van de rol van de CTD middels de trombosediensten en andere antistollingsorganisaties of professionals (huisartsen, specialisten. enz.) die een contract of afspraken daartoe hebben met de CTD

·       De cliënt kan erop rekenen dat door dienstverleners in de zorg voldaan wordt aan klachtenprocedures. CTD ziet daarop toe in haar contacten met de aangesloten TD ’s.

·       De cliënt krijgt gelegenheid om mee te doen aan tevredenheidsonderzoek, opgezet door zorgaanbieders of geïnitieerd door CTD

·       De cliënt kan erop rekenen dat richtlijnen en protocollen nageleefd worden door de aangesloten TD ’s en dat CTD i.s.m. FNT daarop toeziet.

·       De cliënt kan erop rekenen dat CTD stimuleert dat innovatie en onderzoek plaats vinden. Een en ander i.s.m. FNT, TVV en anderen.

 

3.      Voor wie zijn we er? Onze doelgroep.

             

              CTD functioneert op landelijk niveau voor cliënten die gebruik maken van       antistollingsmiddelen. Vanuit haar rol in het verleden is en blijft CTD de cliënten met           VKA ondersteunen, met name degenen die cliënt zijn van een organisatie waarmee           de CTD een contract of afspraak heeft. Ook willen we de komende 2 jaar               onderzoeken   welke rol CTD kan hebben voor het toenemend aantal gebruikers             van DOACS. Deze groep vormt inmiddels meer dan 70% van alle gebruikers van               antistollingsmiddelen. Voor deze gebruikers ontbreekt tot nu toe of enige vorm van organisatie, waarin DOAC-gebruikers hun belangen kunnen vertegenwoordigen,
c.q. laten vertegenwoordigen.

              CTD wil stap voor stap – begonnen in 2022 – nagaan wat we voor deze groeiende groep kunnen betekenen onder een denkbare paraplu van antistollingsgebruikers in            Nederland. Wat is organisatorisch nodig, wie zijn belangrijke gesprekspartners in               deze? Het gaat daarbij om samenwerken met trombosediensten - zeker in hun                    ontwikkeling naar expertisecentra voor antistolling -; ziekenhuizen, c.q. hun               cliëntenraden; ziektekostenverzekeraars; huisartsen- en specialistenorganisatie. Een plan van aanpak wordt ontwikkeld in ons activiteitenplan* 2023 en 2024 (we trekken hier zeker 2 jaar voor uit).

 

 Met wie werken we samen voor onze doelgroep?

Na het benoemen van de eigenlijke doelgroep – alle cliënten die met antistolling te        maken hebben – noemen we als primaire relatie voor het uitvoeren van onze             kernwaarden (zie hierboven) de trombosediensten, algemene cliëntenraden van               ziekenhuizen. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af of maken we       bindende afspraken.    
Naast trombosediensten, ziekenhuizen, en andere uitvoerende organisaties, werkt         CTD samen met een klankbordgroep. Deze klankbordgroep is adviesgroep voor de        CTD en is samengesteld door de organisaties, waarmee de CTD een contract heeft.             De directeur van de FNT is qualitate qua lid van deze adviesgroep.
De FNT is aanspreekpunt voor meerdere zaken, waaronder accreditatie en             certificering van de Trombosediensten. We willen in ieder geval 1x per jaar          contact/presentatie hebben voor FNT.
De klankbordgroep wordt jaarlijks 2-3x gevraagd om ons beleid te toetsen en ons te    adviseren betreffende het door de CTD te voeren beleid en de landelijke       ontwikkelingen m.b.t. antistolling.
Samenwerking met derden vindt structureel en projectmatig plaats in een reeks van      contacten en afspraken. We werken de projectmatige samenwerking per jaar            concreet uit in plannen en activiteiten.  Bijvoorbeeld in 2022: het project Tijd voor          Verbinding, samenwerking FNT, TSN, Hartenraad om te komen tot een landelijke        website voor patiënten in nauwe afstemming met de Federatie Medisch
Specialisten en het Nederlands Kennisplatform Antistolling.
  

Communicatie naar cliënten en derden:

Voor de CTD is het van het grootste belang dat de cliënten goed geïnformeerd     worden. Dit gebeurt primair door de organisaties die direct diensten verlenen aan de      cliënten, zoals de trombosediensten, maar ook nieuwe organisaties waarin de               trombosediensten geïntegreerd zijn. De CTD communiceert naar cliënten over haar        functie en rol. Dit gebeurt door het verspreiden van folders op vindplaatsen als de         trombosedienst, het ziekenhuis, etc. waarmee CTD een contract heeft.
De CTD heeft tevens een website.
  

6.      Wettelijk Kader waarin we als cliëntenraad opereren.

 

De CTD verricht haar werkzaamheden in opdracht van de antistollingsorganisaties die wettelijk verplicht zijn een cliëntenraad te hebben. De antistollingsorganisaties kunnen deze verplichting ook realiseren op basis van een overeenkomst tussen de betreffende organisatie en CTD en zo de mogelijkheid scheppen voor cliënten/cliëntenraden om gebruik te maken van hun wettelijke rechten. CTD maakt gebruik van deze rechten (op informatie, op overleg, op geven van advies en beperkte instemming) om zo de belangen van de cliënten adequaat te kunnen behartigen.

 

7.Organisatie.

Om de hierboven en verder te benoemen zaken (activiteiten en contacten) te kunnen         realiseren, moeten we onze organisatie nader tegen het licht houden: formeel-         juridisch (status), bestuurlijk, praktisch (werkverdeling, werkgroepen? Werken in               duo). Op welke wijze willen we als CTD effectief en efficiënt opereren ten gunste van         de cliënten? Deze vragen zijn in 2023/2024 te agenderen mede in relatie tot             onderzoek naar onze positie voor DOAC-gebruikers.

 

7.      Wat doen we als CTD? Concrete doelen:

 

Behalve het formeel-wettelijk kader waarbinnen de CTD kan opereren, vinden we eerst en vooral dat we inhoudelijk en concreet staan voor:

 

·       De gemeenschappelijke belangen van alle gebruikers van diverse soorten antistollingsmiddelen

·       Het aangaan van overeenkomsten met verschillende partijen die zorgen voor antistolling, zoals trombosediensten en expertisecentra voor antistolling, ziekenhuizen

·       De bewaking van kwaliteitszorg voor de cliënten, waaronder voldoende informatie, fysiek en digitaal contact door de TD ’s met cliënten, gevoel van veiligheid

·       Het stimuleren van goede voorlichting door derden aan cliënten

·       Het zelf geven van informatie via CTD-website en gebruikmaking van nieuwsbrieven door derden

·       Het verzamelen van zoveel mogelijk data om klanttevredenheid te kennen

·       Het entameren van klanttevredenheidsonderzoek

·       Het meedenken over ontwikkelingen op het terrein van antistolling in brede zin voor VKA als ook Doac gebruikers

·       Het meedenken, adviseren over mogelijke onderzoeken op het gebied van antistolling, c.q. meedoen aan stuur- of adviesgroep van een zodanig onderzoek. Bijvoorbeeld TVV

·       Het overleggen met relevante partijen betrokken bij antistolling en cliënten, zoals het ministerie van VWS, verzekeraars, farmaceuten, patiëntfederaties, etc.

·       Het gebruik maken van een professionele klankbordgroep uit de wereld van antistolling, i.c. KBG

·       Het voeren van overleg met derden om kwaliteit voor cliënten te waarborgen, zoals FNT (accreditatie en certificering)

·       Het meedenken over cliëntparticipatie

·       Het bewaken door monitoring van privacy voor cliënten

·       Gebruik van wettelijke rechten van de cliëntenraad bij fusies en/of samenwerking

 

 

-----------------------

               

              *FORMAT VAN DOORLOPEND ACTIVITEITENPLAN:

 

             

Begin op

Activiteit

Door wie

Resultaat

Gereed op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2023

 

CTD Cliëntenraad Trombose Diensten Nederland

e-mail info@ctdnederland.nl

internet  www.ctdnederland.nl

postadres CTD Nederland

Jupiterlaan 26 3721 SJ Bilthoven

Naar het overzicht