FOLDER CLIËNTENRAAD

U bezoekt de trombosedienst voor controle op de stolling van uw bloed vanwege de medicijnen die u inneemt. Sommige patiënten meten zelf hun INR-waarde (International Normalized Ratio = de stollingsfactor). Er zijn ook patiënten die zelf meten en doseren en hun acties doorgeven aan de trombosedienst. Dagelijks maken tienduizenden mensen gebruik van de trombosediensten. Voor de trombosedienst is het van belang dat u als cliënt meedenkt over de kwaliteit van de dienstverlening.

Waarom een Cliëntenraad?
In een cliëntenraad krijgen cliënten/patiënten de kans om mee te praten en te beslissen over zaken die hen aangaan. De overheid heeft dit wettelijk geregeld. Een 20-tal zelfstandige trombosediensten heeft hiervoor de Cliëntenraad TromboseDiensten (CTD) opgericht.

Wat doet de CTD?
De cliëntenraad:
– behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de trombosedienst. Met name wordt
er gelet op de kwaliteitsaspecten, zoals die worden beleefd door de cliënten;
– kan gevraagd en ongevraagd opvattingen kenbaar maken via een gestructureerd overleg;
– krijgt alle informatie van de trombosedienst die nodig is om haar taak te kunnen uitoefenen.
Daartoe overlegt de CTD regelmatig met de directie over het beleid van de trombosedienst;
– wordt gehoord en mag adviseren in geval van fusie of samenwerking;
– vindt de cliëntenraad dat er sprake is van wanbeleid? Dan kan men de Ondernemingskamer van het
gerechtshof in Amsterdam vragen dit te onderzoeken.
– kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. De CTD mag ten
minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van het bestuur of de Raad van Toezicht.
– komt meerdere keren per jaar bijeen.

Waar houdt de Cliëntenraad zich verder mee bezig?
– het stimuleren van tevredenheidsonderzoeken onder de cliënten;
– het stimuleren van goede voorlichting door de diensten aan de cliënten;
– het meedenken over het beleid rondom het zelfmeten en zelfdoseren;
– het meedenken over kwaliteitsbewaking in de trombosediensten;
– het meedenken over patiëntenrecht en patiënten-privacy.

Wie hebben zitting in de CTD?
De cliëntenraad wordt gevormd door een aantal cliënten, die zelf onder behandeling zijn van een trombosedienst. De leden hebben hierin zitting op persoonlijke titel voor een periode van 4 jaar met een mogelijkheid tot verlenging met nog eens 4 jaar.
De cliëntenraad wordt ondersteund door een Klankbordgroep waarin medici van diverse trombosediensten zitting hebben.

Klachtenbehandeling
De Cliëntenraad neemt geen individuele klachten in behandeling. Klachten kunnen worden gemeld aan de eigen trombosedienst, die de klacht moet registreren en zal behandelen. Trombosediensten zijn verplicht aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie.
Structurele tekortkomingen bij een trombosedienst kunnen wel worden gemeld aan de Cliëntenraad, die
immers de kwaliteit van de dienstverlening van alle trombosecliënten bewaakt.

Suggesties ter verbetering van de zorg c.q. van de dienstverlening
Heeft u suggesties ter algemene verbetering van de zorg en/of dienstverlening door trombosediensten, dan kunt u uw suggesties op schrift indienen via “Contact” op onze website www.ctdnederland.nl of bij de secretaris van de CTD, p/a Postbus 100, 2250 AC Voorschoten of via email info@ctdnederland.nl

Naar het overzicht