CTD Nederland in 2023

In 2023 verwachten wij diverse ontwikkelingen.

Een ontwikkeling in de afgelopen jaren betreft het sterk verminderde gebruik van Vitamine K-antagonisten (VKA) als medicatie bij stollingsproblemen. We kennen deze medicijnen onder de namen acenocoumaral en fenprocoumon. Artsen schrijven deze middelen steeds minder voor, de Directe Orale Anti Coagulantia (DOAC) zijn inmiddels gangbaar en worden nu het meest voorgeschreven. De merknamen van deze medicijnen zijn apixaban, dabigatran, edoxaban en rivaroxaban. Naar verwachting gebruiken in Nederland dit jaar nog circa 110.000 mensen de VKA medicatie terwijl er in 2014 circa 750.000 gebruikers waren. Aangezien de DOAC's niet voor alle patiënten geschikt zijn blijft er een groep over die aangewezen blijft op een VKA. Voor hen is het van groot belang dat de trombosediensten blijven bestaan en hen de zorg kunnen bieden die nodig is. De bloedafname, INR bepalingen en medicatie dosis bepalen is bij VKA noodzakelijk. Dit wordt gedaan door de trombosediensten en is een voorziening die in stand zal moeten blijven. Voor de DOAC gebruikers is het niet nodig om bloedwaarden te bepalen, de dosis van hun medicatie is elke dag gelijk en vergt geen aanpassingen zoals die bij VKA gebruikelijk zijn.

Voor de trombosediensten is deze ontwikkeling erg belangrijk. Doordat zij steeds minder patiënten begeleiden zijn zij de laatste jaren minder groot geworden. Door middel van samenwerking of fusie zorgt men dat het landelijk dekkende netwerk kan blijven bestaan en dat de zorg aan de patiënten in ieder geval gegarandeerd blijft.

Hoewel de gebruikers van DOAC als medicatie niet de begeleiding van een trombosedienst nodig hebben, toch kunnen zij niet helemaal zonder enige vorm van zorg. Een jaarlijkse controle van de nierfunctie is medisch gezien noodzakelijk, daarnaast zou de algemene lichamelijke situatie moeten worden nagegaan. Ook aan het dagelijks innemen van de medicijnen zou daarbij aandacht kunnen worden besteed gezien het belang ervan. Immers, bij onregelmatig innemen of overslaan van het innemen is er een groot gevaar van bloedingen met risico voor de gezondheid. 
Op dit moment is de zorg voor DOAC gebruikers niet structureel geregeld waardoor de kans op incidenten bestaat. Hiervan kunnen gebruikers de dupe zijn op velerlei manieren, waaronder ook levensbedreigende gevolgen.
Dit gegeven baart de CTD Nederland grote zorgen, wij brengen dit zoveel mogelijk onder de aandacht bij de verantwoordelijke organen.

Diverse trombosediensten bekijken de mogelijkheid om zich om te vormen tot een (regionaal) expertisecentrum voor antistolling. Een dergelijk centrum zou dan zowel de professionals als de patiënten bij het gebruik van antistollingsmedicatie kunnen adviseren, informeren, voorlichting geven, etc. Niet uitsluitend gericht op VKA maar ook op DOAC medicatie.
Op dit moment is in het midden van Nederland de RAMO actief. RAMO staat voor Regionaal Expertisecentrum Midden en Oost Nederland. Daarnaast zijn er een aantal andere ontwikkelingen die in de loop van dit jaar gerealiseerd zullen worden.

CTD Nederland volgt de ontwikkelingen op de voet en adviseert, op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), de trombosediensten bij organisatorische wijzigingen zoals fusies e.d. De CTD bewaakt de belangen van de patiënten/gebruikers en ziet toe op behoud van de kwaliteit van de zorgverlening.
In 2023 verwachten wij veel werk rond de ontwikkelingen opo diverse plaatsen en regio's in het land.

Naar het overzicht