Cliëntenraad heeft inmiddels 3 nieuwe leden.

In december 2021 zijn 2 nieuwe leden benoemd, in februari is een derde nieuw lid bereid gevonden zitting te nemen.

De werving voor nieuwe leden van de Cliëntenraad heeft eind 2021 twee nieuwe leden opgeleverd. De heren Willem Jansen en Kees de Jong zijn toegetreden tot de CTD.

Willen Jansen is afkomstig uit Maastricht, Kees de Jong uit Den Haag. Beiden hebben een relatie met een trombosedienst in het kader van antistollingsmedicatie. Met hun benoeming is het aantal leden nu 6 personen, de werving gaat nog door. De spreiding over het land is met hun komst gediend.

In februari 2022 heeft Filip Aukes na het bijwonen van de vergadering van de CTD aangegeven dat hij ons verder wil versterken. De zittende raadsleden hebben hem met instemming benoemd. Filip gebruikt antistolling en is cliënt van Certe. Hij woont in Leeuwarden.

Wij heten Filip hartelijk welkom en wij zijn verheugd dat de CTD nu weer 7 leden telt. Met het oog op tijdige vervanging van de reeds langer zittende leden blijven wij op zoek naar kandidaat-leden.  

Naar het overzicht