Beleidsdag 19 april 2022

De CTD Nederland is op 19 april bijeen om zich te beraden op het beleid in de komende jaren.

 

INHOUD AGENDA Beleidsdag CTDNederland    april 2022

1.    Bespreken van eerder geformuleerde kernwaarden op basis van onze opvatting over passende zorg. Nagaan of deze kernwaarden voldoen in het licht van genoemde veranderingen.

2.    Voor wie zijn we er? Alleen VKA-cliënten van trombosediensten, etc. Wat willen we wel/niet en hoe betekenen voor DOACS- gebruikers? Voor deze laatste vraag mogelijk eerst een principebesluit en later concrete invulling voor korte en lange termijn.

3.    Doen we de goede dingen op de goede manier om de kernwaarden te realiseren voor de cliënten? We vragen ons af wat doen we (zie website-tekst hierboven) en is dat voldoende en adequaat?

4.    Zijn we in staat om ons aanbod voldoende helder te formuleren en ook te communiceren (voldoet de website CTD?)

5.    Contacten met derden in het licht van praktische en politieke ontwikkelingen. Zijn de bestaande contacten voldoende, moeten we deze intensiveren, wat vinden we van financiële afspraken met de bij CTD aangesloten partijen, welke nieuwe contacten zijn van belang voor de komende 3 jaar?

6.    Inrichting organisatie CTD: wie doet wat? Duo’s van CTD-leden om regio’s te bedienen/contacten te onderhouden; invulling functies van voorzitter en vicevoorzitter voor de komende 3 jaar.

7.    Vaststellen vervolgafspraken (zoals: aan de hand van gevoerde discussie een concept maken van een document BELEID CTD 2022-2025; communicatie naar derden via website en directe contacten.)

8.    Rondvraag en sluiting

Naar het overzicht