Verslagen vergaderingen 2020

In 2020 is i.v.m. de corona pandemie beperkt vergaderd. Van de 3 reguliere bijeenkomsten elk een korte samenvatting.

Samenvatting vergadering CTD Nederland 15 juni 2020
Eerdere vergadering wegens corona niet doorgegaan. Op 14 juni is gesproken over:
1. ontwikkelingen bij de diverse trombosediensten waarbij de CTD betrokken is of waarover mwij zijn geïnformeerd.
2. verslag door de afvaardiging van de CTD die een overleg hebben gehad met de firma Roche betreffende onze zorg inzake de mogelijk onjuist werkende strips voor de INR bepalingen. De toezeggingen die zijn gedaan, zijn tot onze tevredenheid.
3. besproken is de wens voor een onafhankelijke, informatieve website voor gebruikers van antistollingsmedicatie. Besloten is dit met FNT en TSN samen te doen.
4. de nieuwe wet Medezeggenschap noopt tot het herzien van ons eigen reglement, voor het aanpassen worden afspraken gemaakt.  


Samenvatting vergadering CTD Nederland 14 september 2020
1. we bespreken de ontwikkelingen in het land waarbij in diverse regio's samenwerkingsplannen spelen of gesproken wordt over de mogelijkheden te komen tot Antistollings Expertise Centra of iets dergelijks.
2. wat wordt de toekomst van de CTD Nederland zelf? Zien wij een blijvende rol weggelegd voor onze cliëntenraad, met welke aanpassingen, etc.?
3. het aangepaste Medezeggenschapsreglement is klaar en zal worden voorgelegd aan de LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). Daarna vaststellen en publiceren op de website.
4. op de laatste vergadering in 2020 (14 december) zal de bezetting van de CTD verder worden besproken.  

Samenvatting vergadering CTD met Klankbordgroep 14 september 2020
1. de landelijke ontwikkelingen worden doorgenomen; met de klankbordgroepsleden bespreken we de mogelijkeheden en/of keuze's ten aanzien van de opstelling van de CTD hierin.
2. de gevolgen van de corona epidemie worden besproken.
3. een advies vanuit de KBG is om eventueel contact te hebben met de Hartenraad (patiëntenvereniging) gezien het raakvlak met de activiteiten van de CTD.
 

Samenvatting vergadering CTD 14 december 2020
1. de Medezeggenschapsregeling wordt vastgesteld en zal naar de deelnemende trombosediensten worden gestuurd.
2. er zijn leveringsproblemen bij het middel fenprocoumon, de CTD zal in overleg met de FNT actie ondernemen richting Inspectie en Ministerie.
3. besproken wordt een schriftelijk voorstel betreffende de positie van de CTD. Met algemene stemmen wordt het voorstel aangenomen hetgeen inhoudt dat de CTD Nederland zich richt op het vertegenwoordigen van belangen van patiënten die afhankelijk zijn van antistollingsmedicatie en antistollingsbehandeling. Zij doet dit vanuit de formele positie van cliëntenraad of adviserende cliëntenraad van een trombosedienst in een ziekenhuis of antistollingsorganisatie.
4. we nemen afscheid van Henk van Teeffelen met dank voor zijn jarenlange inzet als lid en secretaris van de CTD. De zittingsperiode van voorzitter Jan Peter Kroes en vice voorzitter Wim Buding wordt verlengd tot respectievelijk augustus 2021 en december 2021. De deelnemende trombosediensten wordt dringend gevraagd te zoeken naar nieuwe kandidaten. Ook wordt een nieuwe wervingstekst geschreven die de diensten kunnen sturen aan geïnteresseerde vrouwen of mannen.
   

Naar het overzicht