Samenvatting vergadering 15 oktober 2018

De vergadering van de CTD van 15 oktober 2018 stond vooral in het teken van de voorbereiding van de bijeenkomst met de aangesloten trombosediensten op 28 november.

Er is een boeiend programma opgesteld, met o.m. een bijdrage van Elise Koekkoek over de medezeggenschap van cliëntenraden en de nieuwe wetgeving. Verder zal op die dag de nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan de TD’s worden voorgelegd ter becommentariëring.

Dit programma is ook besproken met de Klankbordgroep, tijdens de middagvergadering. Ook is daar gesproken over de vraag hoe de relatie van DOAC-patiënten met hun TD in stand kan blijven. Sommige DOAC-gebruikers stellen er prijs op gecontroleerd te blijven worden op zaken zoals bijvoorbeeld de nierfunctie. Tijdens de ontmoeting met de Trombosediensten zal dit onderwerp ook aan de orde gesteld worden.

Naar het overzicht