Jaarplan 2017

Jaarplan 2017

Jaarplan 2017 Cliëntenraad Trombosediensten Vergaderingen De Cliëntenraad zal dit jaar vijf keer vergaderen, waarvan twee keer met de Klankbordgroep. Gekozen is voor Restaurant Flantuas als vergaderlocatie. Op 22 november zal de jaarlijkse vergadering met de vertegenwoordigers van de trombosediensten worden gehouden.

Samenstelling Cliëntenraad en Klankbordgroep

Alhoewel de vacatures in de Cliëntenraad momenteel zijn ingevuld zal de Cliëntenraad blijven zoeken naar leden die een aantal taken op zich zullen kunnen nemen om alle noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

In de Klankbordgroep zijn geen vacatures.

 

DOAC’s

Ook in 2017 zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de prescriptie van nieuwe middelen door specialisten worden gevolgd. Uiteraard is de Cliëntenraad geïnteresseerd in de studie naar antidota voor de nieuwe middelen. De Cliëntenraad is betrokken bij de studies die zijn opgezet om de DOAC’s voor andere groepen patiënten toe te laten.

 

Samenwerking en fusie

Enkele jaren geleden is door de directeur van de FNT een toekomstvisie geschetst die uitmondt in een reductie van het aantal trombosediensten en tegelijkertijd tot de ontwikkeling van een aantal antistollingscentra. In deze centra zal de expertise van de behandeling tegen trombose worden gecentraliseerd.

In de afgelopen jaren is gebleken dat door de trombosediensten stappen worden gezet die volledig aansluiten bij deze visie. In toenemende mate is sprake van een verdergaand samenwerking tussen trombosediensten, dan wel van gesprekken die leiden tot fusie. dit wordt mede ingegeven door een toename van het gebruik van DOAC’s en de daarmee gepaard gaande afname van de aanwas van cliënten.

De Cliëntenraad zal zijn wettelijke taken hierin vervullen.

 

Klanttevredenheidsonderzoek

Na het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2016 is uitgevoerd zal in 2017 aandacht worden gegeven aan de mogelijkheid om op een andere wijze de klanttevredenheid te onderzoeken. Gedacht wordt aan een methodiek die als een proces van continue toetsing de tevredenheid van cliënten in beeld brengt. Uiteraard zal een dergelijke wijziging worden besproken met de trombosediensten, waarbij het kostenaspect van groot belang is.

 

Gesprekken met trombosediensten

In de tweejaarlijkse gesprekken met trombosediensten zal een aantal onderwerpen een speciale aandacht krijgen.

 • De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek zullen worden besproken, navraag zal worden gedaan naar het verbeterplan en het verloop daarvan.
 • De ontwikkeling van o.a. de regiotafels en de samenwerking met andere diensten zal aan de orde worden gesteld.
 • Aandacht zal worden gegeven aan de invloed van de Nationale Trombosedienst.
 • Aangegeven zal worden dat vanuit de Cliëntenraad de bereidheid aanwezig is om informatiebijeenkomsten van de trombosediensten bij te wonen om informatie te geven over de Cliëntenraad.

 

Diversen

In 2017 zal voorts aandacht worden gegeven aan de volgende onderwerpen.

 • Update website en huisstijl
 • Het bijwonen van de landelijke beleidsdag van de FNT
 • Het inzien en analyseren van jaarverslagen
 • De positie van cliëntenraden en het kader van de WMCZ
 • Aanpassen reglement Cliëntenraad
 • Organisatie dag met Trombosediensten in november
 • Doorverwijzen van vragen en klachten naar de aangewezen contactpersonen
 • Klachtenregeling
 • Bezoeken aan trombosediensten
 • 13 oktober wereld trombosedag
 • Ontwikkelingen Geschillencommissie
 • Deelname aan diverse onderzoeken, waarbij door de vertegenwoordiger van de CTD de belangen van de patiënten worden gevolgd.

 

maart 2017

Naar het overzicht