Levering fenprocoumon

In de laatste 2 maanden van 2020 zijn problemen ontstaan bij de levering van fenprocoumon. De CTD heeft hierover melding gedaan aan het Landelijk Meldpunt Zorg met een brief.

                                                        CTD Nederland
                                                        Cliëntenraad Trombose Diensten                            
                                                        info@ctdnederland.nl
                                                        www.ctdnederland.nl
Aan:    Landelijk Meldpunt Zorg
           Postbus 2115
           3500GC Utrecht

Bilthoven, 22 december 2020


Betreft: stagnatie fenprocoumon

Geachte mevrouw, mijnheer,

Van apothekers (KPN Farmanco), verschillende trombosediensten en de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) hebben wij bericht ontvangen dat de levering aan apotheken van Fenprocoumon Sandoz tablet 3mg Sandoz Bv50 st16195477 door de enige importeur van dat middel in Nederland al geruime tijd niet plaatsvindt.
Daardoor ontstaat voor patiënten aangewezen op het antistollingsmiddel Fenprocoumon een vervelende en spannende situatie. Antistollingsmiddelen zijn van uitermate groot belang om in te nemen. Het niet verkrijgbaar zijn van een antistollingsmiddel als Fenprocoumon betekent dat er andere middelen moeten worden ingenomen, waarvoor een ander innameschema moet worden gehanteerd. De werking en reactie op het andere middel kunnen lastig en mogelijk bedreigend zijn.
Wij verwijten zowel de producent van de tabletten alsook de importeur van deze tabletten onachtzaamheid. We denken dat verzekeraars een verkeerde rol spelen, omdat er volgens onze informatie door hun restricties er nu slechts één importeur over is en daardoor slechts één kanaal voor aanvoer en voorraad van deze levensnoodzakelijke antistollingsmiddelen resteert.

Wij vragen namens de patiënten die we vertegenwoordigen als  Cliëntenraad Trombosediensten Nederland en alle andere patiënten die deze middelen gebruiken om onderzoek en ingrijpen door de Inspectie (IGJ) van het ministerie van VWS. We mogen ervan uitgaan dat de fabrikant Sandoz voldoende medicijnen levert om de voorraad in Nederland op peil te houden. Het verbaast ons daarnaast dat er slechts één importeur is van deze medicijnen; dat op zich maakt de levering bijzonder kwetsbaar.
Wij vertrouwen erop dat de Inspectie dit probleem onverwijld ter hand zal nemen.

Hoogachtend,
CLIENTENRAAD TROMBOSEDIENSTEN NEDERLAND

H. Bosman - secretaris

Naar het overzicht