CTD zoekt nieuwe leden

Cliëntenraad TromboseDiensten Nederland (CTD) zoekt nieuwe leden. Iets voor u?
De Cliëntenraad TromboseDiensten Nederland (CTD Nederland) vertegenwoordigt alle mensen die gebruik maken van tien onafhankelijke trombosediensten in het land. Bent u cliënt van een van deze trombosediensten? Of gebruikt u antistollingsmiddelen via uw huisarts? Lijkt het u leuk en interessant om mee te denken, voorlichting te geven en invloed uit te oefenen op het proces en het beleid van CTD Nederland? Dan zijn wij op zoek naar u!

Wat is de Cliëntenraad?
CTD Nederland bestaat sinds 1996. In dat jaar werd de Wet op de Medezeggenschap van kracht. Op 1 juli 2020 is deze wet vernieuwd. De nieuwe naam is Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018. Deze wet schrijft voor dat zorgaanbieders cliënten inspraak moeten bieden. CTD Nederland vertegenwoordigt momenteel de cliënten van tien onafhankelijke trombosediensten.  

Wie zitten er in de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad TromboseDiensten Nederland bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en daarnaast maximaal vijf leden. Allen gebruiken antistollingsmedicijn. Als cliënt bij een van de aangesloten trombosediensten of  via de huisarts. De kerntaken van de Cliëntenraad zijn belangenbehartiging, verbeteringen voorstellen, informatievoorziening en toezicht op zaken als kwaliteit, voorlichting, samenwerking en privacy.

Wat houdt het werk voor de Cliëntenraad in?
Vier tot zes keer per jaar komt de Cliëntenraad bijeen. De leden nemen op persoonlijke titel plaats in de raad en worden ondersteund door een Klankbordgroep. Volgens een vastgestelde agenda worden tijdens de bijeenkomsten actuele zaken besproken, adviezen geformuleerd, acties uitgezet en informatie gedeeld.

Wat verwacht de Cliëntenraad van mij?
U levert een bijdrage aan de Cliëntenraad TromboseDiensten met uw kennis, ervaring en visie. Het geeft u energie om iets te kunnen betekenen voor het welzijn van medecliënten. Het is wenselijk dat u beschikt over een auto.

Meer informatie
Wilt u meer weten over CTD Nederland of over deze oproep? Stuur een e-mail naar
info@ctdnederland.nl
Op de website
www.ctdnederland.nl leest u alles over de Cliëntenraad TromboseDiensten Nederland, de doelstellingen, nieuws en actuele ontwikkelingen. 

Naar het overzicht