AANKOMENDE VERGADERING OP 28 NOVEMBER

Aan de Directieleden/Voorzitters Raden van Bestuur van de aangesloten Trombosediensten Westervelde, 1 november 2018 Geachte dames en heren, In aansluiting op onze brief van 10 september jl. doe ik u hierbij de agenda toekomen voor de vergadering met de Cliëntenraad Trombosediensten die zal worden gehouden op

woensdag 28 november 2018
van 10.00 tot 12.00 uur
Jaarbeurs – Jaarbeursplein 6 – Utrecht

Agenda

 1. Opening
 2. Betekenis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) voor uw organisatie en de veranderingen die er door de nieuwe WMCZ zullen komen. Toelichting door Elise Koekkoek – Landelijk Steunpunt Raden (LSR)
 3. Samenwerkingsovereenkomst Trombosedienst – CTD
  – tekst overeenkomst (bijgevoegd)
  – financiering CTD
 4. Deelname Doac-patiënten aan CTD
 5. Vacatures CTD
 6. Vacatures Klankbordgroep (KBG)
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Voor de toelichting op de agenda verwijs ik u naar de brief van 10 september. In aansluiting op de vergadering is er gelegenheid om de lunch te gebruiken.

Nog niet alle trombosediensten waarvan wij cliëntenraad zijn hebben zich opgegeven. Gezien het belang van deze bijeenkomst in verband met de nieuwe wet, die voor u en voor ons veranderingen met zich meebrengt, vragen we u dringend – voor zover u dat nog niet hebt gedaan – om u zo spoedig mogelijk aan te melden. U kunt aan een van ons (jph.kroes@gmail.com of wfbuding@xs4all.nl) berichten wie namens uw organisatie de vergadering zal of zullen bijwonen.

In afwachting van uw komst,

hoogachtend en met vriendelijke groet,
CLIENTENRAAD TROMBOSEDIENSTEN

Jan Peter Kroes – voorzitter

Naar het overzicht